Για την πλοήγηση


Λογοθεραπεία ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ στον Κορυδαλλό


 Ποιος άραγε να είναι ο λόγος για τον οποίο μιλάμε; Σε τι αποσκοπεί;


Οι άνθρωποι ομιλούν μεταξύ τους προκειμένου να δώσουν και να πάρουν πληροφορίες, για να περιγράψουν ένα γεγονός, για να προτρέψουν τον ακροατή, να αισθανθούν ή να πιστέψουν κάτι, για να εκφράσουν τους σκοπούς, για να επιλύσουν προβλήματα, για να διασκεδάσουν.
Η προσπάθεια/ ικανότητα του ατόμου να ανταλλάξει, ανακοινώσει, πληροφορήσει για ιδέες, καταστάσεις, ανάγκες και συναισθήματα λεκτικά ή μη λεκτικά ονομάζεται επικοινωνία. Η επικοινωνία είναι η βασική λειτουργία του λόγου και η πράξη ομιλίας είναι η βασική μονάδα του λόγου.
Με άλλα λόγια ο λόγος είναι η ικανότητα που έχει ο άνθρωπος, να οργανώσει τις ιδέες – σκέψεις – ανάγκες του και να τις προβάλλει στους άλλους.
Το σύστημα ήχων (φθόγγων) και εννοιών που χρησιμοποιούν οι άνθρωποι προκειμένου να επικοινωνήσουν είναι η γλώσσα και τέλος ο ιδιαίτερος προσωπικός τρόπος με τον οποίο ο κάθε άνθρωπος χρησιμοποιεί την γλώσσα είναι η ομιλία.

Τι είναι λογοθεραπεία;


Η λογοθεραπεία είναι η επιστήμη που μελετά και ασχολείται με δυσκολίες που αφορούν τις διαταραχές του λόγου, της ομιλίας και της φώνησης. Σκοπός της λογοθεραπείας είναι η έγκυρη πρόληψη/διάγνωση και θεραπείας των δυσκολιών που αφορούν την ειδικότητα.

Ποιος ο ρόλος του λογοθεραπευτή;


Ο λογοθεραπευτής καλείται να εντοπίσει – διαγνώσει – και αποκαταστήσει τις δυσκολίες που συναντά ένα παιδί, έφηβος ή ενήλικας στον λόγο και την ομιλία του.

Ποιες είναι οι συνηθέστερες δυσκολίες στα παιδία;

Πότε πρέπει να συμβουλευτώ ένα λογοθεραπευτή;


Ένας γονιός θα χρειαστεί την επιστημονική συμβολή του λογοθεραπευτή όταν προβληματίζεται για το στάδιο γλωσσικής ανάπτυξης του παιδιού του και φυσικά μετά την παρότρυνση ενός εκπαιδευτικού, είτε έπειτα από την καθοδήγηση του παιδιάτρου.
Πιο συγκεκριμένα, η συμβολή ενός λογοθεραπευτή είναι απαραίτητη όταν το παιδί έως 3 ετών παρουσιάζει δυσκατάληπτη ομιλία, χρησιμοποιεί λίγα ρήματα, άρθρα και επίθετα και τέλος δεν κάνει απλές προτάσεις.
Όταν σε ηλικία 4 ετών δυσκολεύεται να αρχίσει ένα διάλογο και να εμπλακεί σε δυαδική λεκτική δραστηριότητα. Όταν η ομιλία του δεν είναι κατανοητή στο συνομιλητή του και δεν μπορεί να αφηγηθεί απλά – πρόσφατα γεγονότα.
Όταν στην ηλικία των 5-6 ετών η άρθρωση παρουσιάζει δυσκολίες, το παιδί αδυνατεί να εκφραστεί και να μεταφέρει πληροφορίες από τη καθημερινότητα του και τέλος παρουσιάζει διακυμάνσεις στο τομέα της συγκέντρωσης.

logotherapreia
Λογοθεραπεία

Δωρεάν αξιολόγηση
Δωρεάν αξιολόγηση

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ